Algemene voorwaarden


RaboVoordeel heeft deze algemene voorwaarden overzichtelijk en zo duidelijk mogelijk voor je proberen te houden. Heb je een vraag over de algemene voorwaarden, dan mag je altijd contact met ons opnemen. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bezoekers en klanten van www.rabovoordeel.nl.

Artikel 1. DEFINITIES
1.1 RaboVoordeel: Deze website, te weten https://www.rabovoordeel.nl.
1.2 BenefitsHolding: De afhandeling van afgenomen producten en diensten op RaboVoordeel verloopt via BenefitsHolding. BenefitsHolding heeft deze website gerealiseerd en onderhoudt deze in opdracht van opdrachtgever.
1.3 Opdrachtgever: Rabobank Leiden-Katwijk: de Coöperatieve bank.

Artikel 2. INLEIDENDE BEPALINGEN
2.1 Toepasselijkheid: Algemene voorwaarden van Rabovoordeel leden c.q. derden zijn voor BenefitsHolding, RaboVoordeel en Rabobank Leiden-Katwijk niet bindend en niet van toepassing.
2.2 Privacy-cookiebeleid: zie hiervoor ons Privacy- Cookiebeleid op www.rabovoordeel.nl/privacy-en-cookiebeleid.
2.3 Website: De website van Rabobank Leiden-Katwijk, bereikbaar via www.rabovoordeel.nl.
2.4 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rabobank Leiden-Katwijk en Rabovoordeel lid of te wel Consument.
2.5 Rabobank Leiden-Katwijk: Rabobank Leiden-Katwijk is gevestigd in Nederland.
2.6 Het loyaliteitsprogramma RaboVoordeel: Het loyaliteitsplatform is gratis voor Rabovoordeel leden.

Artikel 3. SPECIALE BEPALINGEN VOOR DE RABOVOORDEEL LEDEN
3.1 BETALING EN ACCEPTATIE DOOR RABOBANK LEIDEN-KATWIJK
Bij betalingen via het loyaliteitsplatform RaboVoordeel geschiedt de betaling via Ideal of één van de overige aangeboden betaalmethoden.
3.2 BETALINGSVOORWAARDEN
De betaling dient direct te gebeuren op het moment dat er een product besteld is. De producten staan vermeld inclusief BTW en exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
3.3 PRIJZEN
Alle, naar de consument toe gecommuniceerde prijzen op RaboVoordeel, zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. RaboVoordeel heeft het recht de tarieven te wijzigen.
3.4 LEVERING EN LEVERTIJD
Levering van de bestelde producten geschiedt zo spoedig mogelijk na betaling. In geval van overmacht aan de zijde van RaboVoordeel kan dit uitlopen. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot annulering van het product.
3.5 ACCEPTATIE
Het staat Rabobank Leiden-Katwijk vrij om, zonder opgaaf van redenen, een Rabovoordeel lid toegang tot het loyaliteitsprogramma te weigeren.
3.6 INFORMATIEVERSTREKKING
Het loyaliteitsplatform is bedoeld om de leden voordeel te bieden. Krachtens de overeenkomst tussen Rabobank Leiden-Katwijk en de Rabovoordeel leden geeft het Rabovoordeel lid toestemming aan Rabobank Leiden-Katwijk om de Rabovoordeel lid per mail speciaal geselecteerde aanbiedingen te doen, zowel per post als digitaal. Wanneer de Rabovoordeel lid geen gerichte Rabobank Leiden-Katwijk-aanbiedingen wenst te ontvangen, kan de Rabovoordeel lid dat aangeven door zich af te melden op de nieuwsbrief.
3.7 ALGEMENE VERPLICHTINGEN EN VRIJWARINGEN RABOBANK LEIDEN-KATWIJK
Rabobank Leiden-Katwijk informeert de Rabovoordeel leden, onder meer door middel van de website www.rabovoordeel.nl. Rabobank Leiden-Katwijk spant zich in om deze informatie regelmatig te actualiseren.
3.7.1 Voor iedere actie die door Rabobank Leiden-Katwijk wordt gecommuniceerd geldt zolang de voorraad strekt. Indien er meer bestellingen zijn dan het aanbod, geldt wie het eerst van de aanvragen is. Indien het aantal bestellingen groter is dan de beschikbare mogelijkheden is er geen recht op welke vergoeding of compensatie dan ook.
3.7.2 Rabobank Leiden-Katwijk is niet aansprakelijk voor storingen van de website www.rabovoordeel.nl.
3.7.3 Over de uitslagen van winacties kan niet over gecorrespondeerd worden. Rabobank Leiden-Katwijk houdt te allen tijde het recht om eenzijdig zonder kennisgeving actievoorwaarden te wijzigen, aan te passen en/of te annuleren. Bij constatering van oneigenlijk gebruik/deelname (fraude) kan Rabobank Leiden-Katwijk de inschrijving van een deelnemer en diens recht op de uitgeloofde prijs ongeldig verklaren. Rabobank Leiden-Katwijk is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade voortvloeiende uit acties, aanbiedingen of activiteiten.
3.7.4 De Rabovoordeel leden dienen adreswijzigingen en iedere andere wijziging die relevant is voor de uitvoering van de levering van producten zelf zo spoedig mogelijk via e-mail door te geven aan Rabobank Leiden-Katwijk en te wijzigen in hun account op RaboVoordeel.
3.7.5 De inloggegevens voor RaboVoordeel zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Rabobank Leiden-Katwijk is gerechtigd bepaalde rechten en verplichtingen over te dragen of uit te besteden aan derden, mits wordt voldaan aan de daaraan te stellen wettelijke randvoorwaarden. Rabobank Leiden-Katwijk werkt samen met betrouwbare logistieke partners.
3.7.6 Aan alle materialen op http://www.rabovoordeel.nl/, zoals teksten, afbeeldingen, foto's, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden. Met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Rabobank Leiden-Katwijk alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de genoemde materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken. Rabovoordeel lid vrijwaart Rabobank Leiden-Katwijk voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, ontstaan door het gebruik, in strijd met deze nadere voorwaarden of de Algemene voorwaarden. Rabobank Leiden-Katwijk heeft het recht de door haar vervaardigde materialen of geleverde producten terug te vorderen indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet nakomt.
3.7.7 Rabobank Leiden-Katwijk is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Rabobank Leiden-Katwijk weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Rabobank Leiden-Katwijk kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Rabobank Leiden-Katwijk of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Rabobank Leiden-Katwijk. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Rabobank Leiden-Katwijk slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Rabobank Leiden-Katwijk voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade. Rabovoordeel lid vrijwaart Rabobank Leiden-Katwijk voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Rabovoordeel lid geleverde producten en diensten van Rabobank Leiden-Katwijk. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Rabobank Leiden-Katwijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Rabobank Leiden-Katwijk is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Rabovoordeel lid is aansprakelijk voor alle schade die Rabobank Leiden-Katwijk mocht lijden ten gevolge van een aan Rabovoordeel lid toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van Rabovoordeel lid dient Rabovoordeel lid direct schriftelijk mede te delen aan Rabobank Leiden-Katwijk en te wijzigen in hun account op RaboVoordeel. Als Rabovoordeel lid dit niet doet, is Rabovoordeel lid aansprakelijk voor eventuele schade die Rabobank Leiden-Katwijk als gevolg daarvan lijdt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
3.7.8 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rabobank Leiden-Katwijk en BenefitsHolding.

Artikel 4. PERSOONSGEGEVENS
4.1 De persoonsgegevens van de Rabovoordeel leden zijn opgenomen in ons bestand en zullen vertrouwelijk behandeld worden.
4.2 Het uitgebreide Privacy- Cookiebeleid statement, waarin onder meer het recht op inzage, en wijziging geregeld is, wordt gepubliceerd op de website. Communicatie over kortingen en aanbiedingen gebeurt altijd vanuit Rabobank Leiden-Katwijk.
4.3 Telefoongesprekken met Rabovoordeel leden kunnen door Rabobank Leiden-Katwijk worden opgenomen voor trainings- en beoordelingsdoeleinden. Zie voor meer informatie het privacy - Cookiebeleid.
4.4 Op Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 5. TOEPASSELIJK
5.1 RaboVoordeel wijst je op meerdere manieren op deze algemene voorwaarden zodat je altijd weet wat er van jou wordt verwachten.
5.2 Bij sommige producten staat er wel eens een extra voorwaarden. Deze extra voorwaarden kun je hier altijd terug vinden en uiteraard blijven alle overige voorwaarden gewoon gelden.

Artikel 6. HET AANBOD
6.1 Op RaboVoordeel laten we altijd het meest actuele aanbod van producten en diensten zien. Bij ieder product kun je altijd direct bekijken wat iets kost en wat de verwachte levertijd is. Het kan voorkomen dat er foutieve informatie op een productpagina staat. Wij zullen je dan hiervan altijd op de hoogte brengen. Het kan voorkomen dat een product vanwege foutieve informatie op een productpagina, niet kan worden geleverd of niet onder de gecommuniceerde voorwaarden.

Artikel 7. LOKALE AANBIEDINGEN
7.1 Lokale aanbiedingen die op RaboVoordeel worden gecommuniceerd, worden geplaatst in opdracht van de lokale aanbieder. Deze zijn op RaboVoordeel te vinden onder het kopje lokaal.
7.2 RaboVoordeel is niet aansprakelijk voor foutieve informatie bij een lokale aanbieding.
7.3 Indien een lokale aanbieding foutief is overgenomen door RaboVoordeel heeft een RaboVoordeel lid recht op de aanbieding zoals deze door de aanbieder is bedoelt.
7.4 RaboVoordeel leden kunnen gebruik maken van lokale aanbiedingen op basis van het vertonen van de digitale pas. De digitale pas is te vinden in het account.

Artikel 8. DE OVEREENKOMST
8.1 Voor online zoeken en het verrichten van transacties op RaboVoordeel is een veilige webomgeving gecreëerd. RaboVoordeel doet haar uiterste best deze omgeving veilig te houden.
8.2 Bij een online bestelling krijg je altijd een bevestiging per e-mail.
8.3 Alle informatie en gegevens over je bestelling worden in je account toegevoegd. Zo hoef je niets te bewaren, kun je altijd informatie terugvinden en het is beter voor het milieu.

Artikel 9. HERROEPINGSRECHT
9.1 Heb je het product ontvangen maar je bent er niet blij mee? Dan heb je 14 dagen om het product aan te melden voor retour, zonder opgave van reden. Na deze 14 dagen, heb je nog 14 dagen om het product retour te sturen. Als je wilt, en indien mogelijk, sturen wij een vervangend product. Anders krijg je gewoon het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten (indien deze zijn betaald) gecrediteerd. De retourkosten van thuis naar BenefitsHolding - RaboVoordeel, moet je wel zelf betalen. Deze bedragen ongeveer € 6,95 per pakket (aangetekende zending).
9.2 Wij horen graag wat de reden is, zodat wij je beter kunnen adviseren over een vervangend product en andere kunnen behoeden voor het aankopen van dit product.
9.3 Bij artikel 13 staan producten die niet retour gezonden kunnen worden.

Artikel 10. VERPLICHTINGEN TIJDENS BEDENKTIJD
10.1 Tijdens je bedenktijd, mag je het product uitpakken of gebruiken zoals je dat in de winkel zou doen. Ontvangen wij het product onverkoopbaar terug, dan kunnen wij niet het volledige bedrag teruggeven.

Artikel 11. VERZENDKOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
11.1 Als je een product terug wilt sturen, betaal je zelf voor de retourkosten. Uiteraard krijg je, als je deze hebt betaald, van ons de verzend-/administratiekosten terug die bij aankoop van het product zijn betaald.

Artikel 12. VERPLICHTINGEN BIJ HERROEPING
12.1 Je kunt binnen 14 dagen aangeven dat je het product retour wilt zenden en nog eens 14 dagen om het pakketje bij BenefitsHolding - RaboVoordeel te krijgen.
12.2.A Dit kun je op de volgende manieren doen:
1. Stuur een e-mail naar: bestelling@benefitsholding.com, geef hierin het volgende aan:
A. Je voor- en achternaam
B. Je bestelnummer
C. De besteldatum.

12.2. Download het herroepingsformulier, vul alle velden in en e-mail deze naar: bestelling@benefitsholding.com
Als je aangeeft iets terug te willen sturen, doen wij het onderstaande voor je.
1. Wij sturen je een bevestiging van jou aanvraag om het product te retourneren.
2. Wij sturen je een nieuw product of je ontvangt het volledige orderbedrag binnen 14 dagen terug,
    incl. verzendkosten (indien deze zijn betaald). 

Artikel 13. OP DE VOLGENDE PRODUCTEN HEB JE GEEN HERROEPINGSRECHT
13.1 Je kunt de volgende producten niet terugsturen.
1. Cadeaubonnen
2. Tickets
3. Producten specifiek voor jouw gemaakt
4. Bederfelijke waren (mens en dier)
5. Producten met een gebroken verzegeling
6. Producten waar labels/kaartjes vanaf zijn gehaald
7. Producten die om hygiënische of gezondheidsredenen niet geretourneerd kunnen worden
8. Producten die als tijdelijke aktie zijn gecommuniceerd

Artikel 14. DE PRIJS
14.1 Zie artikel 5.
14.2 Alleen RaboVoordeel leden kunnen op RaboVoordeel bestellen.
14.3 Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.
14.4 Als er verzendkosten zijn, zie je dit in je winkelwagen staan.

Artikel 15. GARANTIE
15.1 Wij proberen er altijd zorg voor te dragen dat je een product in goede orde ontvangt. Is er toch iets niet goed, dan lossen wij dit voor je op. Wij houden ons altijd aan de wettelijke verplichtingen en gaan soms zelfs nog een stapje verder.

Artikel 16. LEVERING EN UITVOERING
16.1 Wij proberen producten altijd te leveren binnen de levertijd die staan aangegeven bij het product.
16.2 Als wij iets langer doen over de bezorging van het product, dan hoor je dit zo snel mogelijk. Je mag dan natuurlijk afzien van je aankoop en je krijgt je geld terug.
16.3 Als wij het bestelde product niet meer kunnen leveren, bieden wij je een alternatief aan. Natuurlijk mag je ook gewoon afzien van je aankoop en krijg je je geld terug.
16.4 Als het bestelde product beschadigt of kwijtraakt, voordat het op het door jou aangegeven adres aankomt, dan is dat onze verantwoordelijkheid.

Artikel 17. BETALING
17.1 Als wij je vragen om vooruit te betalen, maken wij direct na ontvangst je bestelling in orde.
17.2 Klopt iets niet in de betaalgegevens? Breng ons dan via e-mail hiervan op de hoogte.

Artikel 18. KLACHTENREGELING
18.1 Op Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
18.2 Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat je geen klachten hebt. Mocht je toch een klacht hebben, dan kun je er op rekenen dat wij het onderstaande voor je doen.
1. Laat ons weten wat je klacht is, en omschrijf deze zo duidelijk mogelijk. Wij zullen er alles aan doen om je klacht te verhelpen.
2. Wij geven binnen 6 werkdagen antwoord. Wij zullen je dan direct helpen of laten je weten hoeveel tijd er nodig is om je klacht te verhelpen.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Je kunt je dan wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing worden gekomen, heb je de mogelijkheid om je klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend, zowel voor BenefitsHolding - RaboVoordeel als voor jou (consument). Vooraf zal worden afgesproken dat de uitspraak in deze bindend zal zijn. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden, deze zul je (consument) zelf moeten betalen. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform

Artikel 19. INDENTITEIT BENEFITSHOLDING RABOVOORDEEL
BenefitsHolding
TELEFOONNUMMER: 071-792 00 03
E-MAIL: info@benefitsholding.com
ADRES: Weversbaan 21A 2352 BZ Leiderdorp
KVK-NUMMER: 68106009
BTW-NUMMER: NL8573.04.240.B.01.

Artikel 20. AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
20.1 Dit waren alle algemene voorwaarden van RaboVoordeel. Indien wij iets veranderen in onze algemene voorwaarden kun je dit altijd hier terugvinden. Rabobank Leiden-Katwijk en BenefitsHolding behouden zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Top