Privacy policy

Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Je e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Zowel op een specifieke lijst voor Rabobank Leiden-Katwijk als andere lijsten die BenefitsHolding gebruikt voor verschillende websites. Dit betreft enkele en alleen lijsten die in beheer zijn van BenefitsHolding. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden.
Als je een contactformulier op de Website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard.

Privacy statement
In dit privacy statement worden een aantal zaken benoemd die betrekking hebben op het gebruik van persoonsgegevens en de waarborging van de privacy van individuele personen door BenefitsHolding

Op een aantal plaatsen op deze website wordt, indien je daarvoor kiest, om persoonsgegevens gevraagd. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres. BenefitsHolding streeft na om persoonsgegevens die je tijdens een bezoek aan de website van BenefitsHolding achterlaat zo te verwerken en te beheren dat je privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

De gegevens die je verstrekt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om je verzoek te kunnen beantwoorden en je informatie over BenefitsHolding, of één van haar websites te kunnen verschaffen. Alle aan BenefitsHolding verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door BenefitsHolding aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Onder derden verstaan wij bedrijven die geen enkele relatie hebben met BenefitsHolding.
Bedrijven die via BenefitsHolding een eigen website ter beschikking stelt aan haar klanten of personeel via ons platform, zijn hiervan niet uitgesloten. Dit betekend dat BenefitsHolding de gegevens van verschillende websites mag gebruiken voor haar eigen commerciele doeleinden. Wanneer je deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd en de datum en tijd van je bezoek aan de website. De gegevens worden verwerkt en gebruikt voor statistische doeleinden en het verbeten van onze dienstverlening.

Internetsites van derden
Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht. Op de internetsites van BenefitsHolding kan je hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. BenefitsHolding draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met jouw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, de privacy statement van de site die je bezoekt.

Opnemen telefoongesprekken
BenefitsHolding kan telefoongesprekken opnemen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de hier genoemde doeleinden. Daarnaast worden telefoongesprekken opgenomen voor welbepaalde, vooraf omschreven en gerechtvaardigde doeleinden:
Ter verificatie en onderzoek naar of ten bewijze van opdrachten, transacties en andere (precontractuele) afspraken met de klanten;
Indien dat noodzakelijk is ter bestrijding van frauduleuze of andere strafbare gedragingen gericht tegen BenefitsHolding. Indien daartoe een voorschrift is gegeven krachtens wet.
In principe worden opgenomen gesprekken alleen in geval van onduidelijkheid of een geschil over telefonisch gegeven opdrachten beluisterd. De opgenomen telefoongesprekken en andere persoonsgegevens betreffende de opgenomen telefoongesprekken worden zodanig bewaard en beveiligd dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Technische en organisatorische voorzieningen zijn getroffen om manipulatie van de gegevens te voorkomen en om de gegevens zonodig te kunnen traceren en reconstrueren.
Een klant heeft bij interpretatieverschillen of onenigheden met betrekking tot de inhoud van de opgenomen telefoongesprekken het recht het opgenomen telefoongesprek te beluisteren.
Door de mogelijkheid van terugluisteren van de telefoongesprekken is het voor de klant en ook voor ons als bedrijf achteraf eenvoudiger om tot een wederzijds acceptabele oplossing te komen bij geschillen die zijn ontstaan bij telefonische opdrachten en/of afspraken.

Doeleinden
Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan BenefitsHolding niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Privacy
Alle door de gebruiker aan BenefitsHolding verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door BenefitsHolding aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties en websites welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkels en/of je lidmaatschap. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. De teksten van deze site en dus ook van deze pagina kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina met enige regelmaat te raadplegen als je onze site bezoekt.

Tot slot
Op de website van BenefitsHolding staat een aantal links naar andere websites van organisaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat zij met jouw gegevens doen. Wij adviseren het privacystatement van die website te lezen.

Google Analytics
Wij maken ook gebruik van integratie met diverse social media diensten, afhankelijk van de website die je gebruikt. Voorbeelden zijn Pinterest, Facebook en Twitter. Zo is het mogelijk om pagina’s te delen via deze platforms. Deze derden gebruiken daarvoor cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de websites gebruiken. Deze informatie delen wij met klanten die via BenefitsHolding een website aan haar klanten en personeel aanbiedt. In dit geval stellen wij deze informatie beschikbaar aan Stereo Sunday. Ook gebruiken wij deze informatie anoniem t.b.v. onze organisatie om haar dienstverlening richting klanten te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest je de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook of Pinterest opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter, Facebook en Pinterest stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie van jouw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Top